12 is the magic no, 13 is not

Google translation under the galleries, even if you speak swedish, that can be fun!

Ok jag ska väll skriva om gårdagens konsert, svårt, men jag gör ett kort resume. Jag är osäker på om jag går åt rätt håll när jag ska till tuben så jag frågar en donna med långt svallande hår med hård sminkning i ansiktet. Hon tvekar men pekar sedan åt ett håll, " just walk two blocks". Two blocks my ass, Jag kom helt åt helvete och börjar chansa åt ett håll...det kan man inte göra i stora städer som New York. Inte för att det kan vara farligt, mer att man får gå ihjäl sig! Stressad och svettig hittar jag till slut stationen före den som jag skulle till först.......Väl framme är det läggkoll, nemas problemas, "1964, are you kidding me!? så blev man lite gladare igen. Ställer mig längst fram till höger, för där kan jag sitta på en subwoofer och sippa på min vattniga öl. Jag sätter ner ölen på subwoofern(bashögtalare) och på en gång kommer ljudsnubben fram," Hey, no glass on the subwoofer, expensive electronic stuff inside...", och jag lovar, hade jag blundat hade jag trott att det vara Jack Black som sa åt mig. Stod sedan och smålog för mig själv, "expensive electronic stuff inside", jojo. PCPC hette förbandet, de var bra och hade en Thurston kopia på gitarr och spelade alldeles för högt. På Ritz 88 spelade Sort Sol så här högt, då pallade jag fyra låtar sen backade jag. Nu är jag snart 50 och ville inte lämna min plats, så jag är lite orolig, det ringer lite i öronen även idag...Stället är bara något större än Snövit och musikerna får valla igenom publiken fram till scen. Så efter PCPC vallat undan sina prylar vallar sig Thurstons band fram, väldigt kul tyckte jag. Sen har Debbie Googe problem med en box och alla är där och pillar. Sen sätter de igång. Jag är redan så färgad redan av allt, att sedan nästan ha mannen i knät gör inte saken lättare att vara objektiv, men spelningen hamnar bland topp fem. Nu blir det inte så mycket bilder från spelningen. Det blir lite, men mest annat. Det kommer mer senare. Jag har inte hunnit.

Thurston Moore Band & PCPC

MOMA

Brooklyn offside, cars and a Manhattan skyline

Translation

Ok I'm going to write about yesterday's swell concert, difficult, but I do a brief recap. I am unsure if I go in the right direction when I go to the tube so I ask a donna with long flowing hair with harsh make-up of the face. She hesitates but then pointing in one direction, "just walk two blocks." Two blocks my ass, I came completely to hell and starts to take a chance in one direction ... it can not be done in large cities somNew York. Not that it can be dangerous, more that you get to go to death! Stressed and sweaty can I find the final stop before I would first ....... Once it lay track, Nemas problemas, "in 1964, are you kidding me !? so it became a bit happier again. Sets me at the front to the right, to where I can sit on a subwoofer and sip my watery beer., I put down the beer on the subwoofer (subwoofer) and at once the sound guy up, "Hey, no ice cream on the subwoofer, expensive electronic stuff inside ... "and I promise, I had turned a blind eye, I had imagined it to be Jack Black who told me. then stood and smiled to myself," expensive electronic stuff inside, "yo-yo. PCPC called dressing, they were good and had a Thurston copy on guitar and played way too high. on the Ritz 88 Sort Sol played so high, when I Pallade four songs then I backed. Now I'm almost 50 and I did not leave my place, so I'm a little worried, it rings a little in ears even today ... This place is just slightly larger than Snow White and the musicians get wax through the crowd up to the stage. So after PCPC herded away their gadgets dikes themselves Thurston band forward, a lot of fun, I thought. Then Debbie Googe problems with a box and all is there, and caterpillar. Then they put on. I'm already so colored by everything, then almost have the man in the knee makes it even easier to be objective. Now it's not so much pictures from the gig. It gets a bit but most other things, so it will more later. I have not had time.